НЕЗАВИСНИ УНИВЕРЗИТЕТ БАЊА ЛУКА
ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ И ЗАШТИТУ БАЊА ЛУКА
р а с п и с у ј е
 
К О Н К У Р С
за избор у звање

  1. Расписује се конкурс за избор у звање доцент за:

– Научна област: 5.0.0. Друштвене науке;
– Научно поље: 5.5.0. Право;
– Ужа научна област: 5.5.5. Кривично право и кривично процесно право – 1 извршилац.

  1. Поред општих услова прописаних законом, кандидат треба да испуњава и следеће минималне услове:

А) да има научни степен доктора наука у научној области – Друштвене науке и научном пољу – Право;
Б) да има најмање три научна рада из области за коју се бира, објављена у научним часописима и зборницима са рецензијом;
Ц) да има показане наставничке способности.

  1. Пријаву на конкурс са доказима о испуњавању услова конклурса доставити на адресу: „Независни универзитет Бања Лука – Факултет за безбједност и заштиту Бања Лука, Улица Браће Подгорника број 8, 78 000 Бања Лука“, са назнаком Пријава на конкурс, или предати непосредно на протокол Универзитета или факултета.
  2. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања, односно стално отворен до попуне.

Бања Лука, 05.09.2016. године.