Posted by
OBAVIJEST ZA VANREDNE STUDENTE II GODINE

OBAVIJEST ZA VANREDNE STUDENTE II GODINE

OBAVIJEST ZA VANREDNE STUDENTE II GODINE -Osnovi ekonomije- /akademska  2016/2017/ Poštovane kolege-ice! Po nastavnom planu i programu Fakulteta za bezbjednost i zaštiuu, u sklopu predispitnih obaveza je i „obaveza“ izrade seminarskog rada. Vi ste dužni  uraditi seminarski rad kako bi ste mogli položiti ispit iz predmeta Osnovi ekonomije. Kada odaberete temu sa spiska neophodno je […]

Posted by
KONKURS

KONKURS

Na prijedlog Fakulteta za bezbjednost i zaštitu, Nezavisni univerzitet Banja Luka raspisuje: K O N K U R S za izbor u zvanje ASISTENT za užu naučnu oblast Krivično pravo i krivično procesno pravo – na izborni period 4 godine – 1 izvršilac. Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće uslove: završen […]