FAKULTET ZA BEZBJEDNOST I ZAŠTITU

BANJA LUKA

  R a s p i s u j e

  K   O   N   K   U   R   S

  Za upis studenata u školsku 2015/16. godinu na

  MASTER AKADEMSKE STUDIJE – DRUGI CIKLUS STUDIJA  

Fakultet za bezbjednost i zaštitu vrši upis studenata na II ciklus – MASTER AKADEMSKE STUDIJE u školskoj 2015/2016. godini na studijski program BEZBJEDNOST I KRIMINALISTIKA.

Upisuje se 25 studenata.

Po završetku studija studenti stiču zvanja:

  • Master prava – 300 ECTS – Bezbjednost i kriminalistika 

 

U  S  L  O  V  I          U  P  I  S  A

Na II ciklus studija – master studije mogu se upisati kandidati koji su završili trogodišnji i četvorogodišnji studij na Fakultetu za bezbjednost i zaštitu kao i sa završenim akademskim studijem na drugim fakultetima društvenih i srodnih nauka.

Za studente sa završenim trogodišnjim studijem – 180 ECTS nastavak školaovanja na master studijama traje četiri semestra (dvije godine), a za studente sa završenim četvorogodišnjim studijem – 240 ECTS nastava traje dva semestra (jednu godinu).

Za upis je potrebno priložiti:

  1. diplomu o prethodno završenom trogodišnjem, odnosno četvorogodišnjem studiju,
  2. izvod iz matične knjige rođenih,

Mjesto i način upisa:

Upis će se obavljati u studentskoj službi Fakulteta u Banjoj Luci, na adresi Pete kozarske  sbrigade br. 18.  (na Malti kod Lesnine). Sva obavještenja mogu se dobiti u  studentskoj službi na navedenoj adresi ili na telefonske brojeve 051/345-910, 051/345-911 i 051/308-761.

Vrijeme upisa:

Prijave i upis studenata na master studije trajaće do 31. 10.2015. godine, odnosno do popune.

 

D E K A N:

Prof. dr Dragomir Keserović