Na prijedlog Fakulteta za bezbjednost i zaštitu, Nezavisni univerzitet Banja Luka raspisuje:

K O N K U R S

za izbor u zvanje

ASISTENT za užu naučnu oblast Krivično pravo i krivično procesno pravo – na izborni period 4 godine – 1 izvršilac.

Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće uslove:

  • završen prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova – diplomirani pravnik;
  • najmanja prosječna ocjena u toku studija 8,00

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu i internet stranici NUBL, odnosno do popune.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti na adresu: Fakultet za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, ulica Braće Podgornika 8. Banja Luka, ili neposredno na fakultet.