Obavještavamo javnost da je kandidat Novaković Dario iz Kotor Varoši, završio završni
(master) rad na II (drugom) ciklusu studija na temu „Značaj fizičke i tehničke komponente
privatne bezbjednosti“.

Svi zainteresovani mogu ostvariti uvid u završni (master) rad u biblioteci Fakulteta za
bezbjednost i zaštitu Banja Luka, na adresi Ul. Braće Podgornika br. 8 Banja Luka, svakog
radnog dana narednih 15 dana, u vremenu od 09,00 do 12,00 časova i na sajtu Fakulteta
www.fbzbl.net u periodu od dana objave pa do 24.03.2020. godine.

Javna odbrana master rada obaviće se u svečanom amfiteatru Fakulteta za bezbjednost i
zaštitu Banja Luka, dana 25.03.2020. godine sa početkom u 10:00 časova.

DEKAN
Prof. dr Slobodan S. Župljanin