Obavještavamo javnost da je kandidat Petrović Rado iz Modriče, završio završni (master) rad
na II (drugom) ciklusu studija na temu „Metodološki okvir istraživanja oblika borbe protiv
organizovanog kriminaliteta“.

Svi zainteresovani mogu ostvariti uvid u završni (master) rad u biblioteci Fakulteta za
bezbjednost i zaštitu Banja Luka, na adresi Ul. Braće Podgornika br. 8 Banja Luka, svakog
radnog dana narednih 15 dana, u vremenu od 09,00 do 12,00 časova i na sajtu Fakulteta
www.fbzbl.net u periodu od dana objave pa do 25.03.2020. godine.

Javna odbrana master rada obaviće se u svečanom amfiteatru Fakulteta za bezbjednost i
zaštitu Banja Luka, dana 26.03.2020. godine sa početkom u 10:00 časova.

DEKAN
Prof. dr Slobodan S. Župljanin