Instrukcija o omogućavanju nastavnog procesa na daljinu, u vrijeme primjene Naredbe br. 19.02/616-7/20 od 10.03.2020. godine.