Број: 01 56/20

Датум: 20.03.2020. године.

СТУДЕНТИМА ФАКУЛТЕТА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ И ЗАШТИТУ БАЊА ЛУКА

ПРЕДМЕТ: Инструкција о омогућавању праћења наставног процеса на даљину, у вријеме примјене Наредбе Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво, број: 19.02/616-7/20 од 10.03.2020. године.-

1. Током периода примјене Наредбе број: 19.02/616-7/20 од 10.03.2020. године, а на основу Наредбе број: 19.02/616-7-1/20 од 16.03.2020. године и Одлуке Декана факултета, број. 01-55/20 од 17.03.2020. године, у складу са техничким могућностима Независног универзитета Бања Лука и Факултета за безбједност и заштиту Бања Лука, студентима ће се омогућити приступ наставним материјалима (литератури за коју се објавом неће нарушавати ауторска права у погледу дистрибуције или литератури која је својина Универзитета и Факултета за безбједност и заштиту, презентацијама, аудио-видео материјалима и сл.) у електронској форми.

2. Приступ наставним материјалима се омогућава путем интернет странице факултета и путем појединачних е-маил адреса студената, те путем групне мрежне комуникације (Вибер и сл.)

3. Литература и други потребни материјали  биће постављени са првом презентацијом, а остале презентације ће се постављати након сваког седмичног термина за сваки појединачни предмет, исто као да се предавања одржавају непосредно.

4. Студенти су дужни редовно преузимати постављене материјале, исте проучавати, те у електронској или телефонској комуникацији (текстуална, гласовна и аудио-видео комуникација) са наставницима и сарадницима отклањати евентуалне нејасноће, а у складу са наставним планом и програмом и предвиђеном динамиком.

5. Сви наставници и сардници су обавезни обезбиједити своју доступност студентима у смислу тачке 4. ове Инструкције.

6. За спровођење ове Инструкције су задужени сви наставници, сарадници и студенти Факултета за безбједност и заштиту Бања Лука.

7. Ова Инструкција ступа на снагу одмах.

ДОСТАВЉЕНО:                                                              Д  Е  К  А  Н

1. Наставно особље и студенти           Проф. др Слободан С. Жупљанин

2. Огласна табла и интернет страница

3. а/а