Obavještavamo javnost da je kandidat Despenić Igor  iz Banje Luke, izradio završni rad na II (drugom) ciklusu studija – master rad
na temu:  „Razvoj modela policijskih organizacija u Bosni i Hercegovini.“

Svi zainteresovani mogu ostvariti uvid u završni (master) rad u Biblioteci Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, na adresi ul. Braće
Podgornika br. 8 Banja Luka, svakog radnog dana, narednih 15 (petnaest) dana, u vremenu od 09,00 do 12,00 časova i na sajtu Fakulteta
www.fbzbl.net u periodu od dana objave pa do 25.12.2017. godine.

Javna odbrana master rada obaviće se u svečanom Amfiteatru Fakulteta za bezbjednost i zaštitu dana 28.12.2017. godine sa
početkom u 12,00 časova.