Prava studenata

Svi student imaju jednaka prava bez obzira na rasu, pol, nacionalnost, vjeru, politička i druga uvjerenja, socijalni status I ostale razlike;

Studenti imaju pravo na savjetnika, kako po pitanju nastavnih procesa, tako i po pitanju administrativnih radnji:

Studenti imaju pravo na korektan odnos cjelokupnog osoblja u nastavnom i administrativnom procesu, kao i pravo žalbe u slučaju kršenja tog prava:

Imaju pravo da pohađaju predavanja, vježbe, seminare i sve ostale oblike obrazovnog procesa;

Učestvovanje u naučno-istraživačkom i stručnom radu;

Putem svojih predstavnika u organima Univerziteta i Fakulteta daju mišljenje o pitanjima koja se odnose na prava i obaveze studenata;

maju pravo na konsultacije i pravo da traže savjetnika iz redova nastavnika ili saradnika za pomoć ili savjet u savladavanju gradiva, savjete za izbor programa ili predmeta;

Imau pravo da ulože žalbu nadležnom tijelu na odluku ili postupak kojim su nezadovoljni;

Učestvovanje u dopunskim aktivnostima: kulturnim, stručnim i sportskim, kako na internim, tako I na međuniverzitetskim I međudržavnim susretima studenata.

Dužnosti studenata

Da svojim sopstvenim primjerom čuva ugled i dostojanstvo Fakulteta, studenata, nastavnika, saradnika i osoblja;

Da prisustvuje predavanjima, vježbama, seminarima i svim oblicima procesa obrazovanja;

Da se prema nastavnicima, saradnicima, osoblju i svojim kolegama studentima odnosi I ponaša u skladu s normama poštenja i humanosti;

Da poštuje pravila ponašanja u kabinetima, laboratorijama i informatičkim učionicama;

Da čuvaju imovinu i prostor svog Fakulteta;

da djeluje i prenosi moralne i akademske vrijednosti u svom okruženju.