Broj predmeta OBAVEZNI IZBORNI NAZIV NASTAVNOG PREDMETA SEMESTAR FOND ČASOVA Broj ECTS NAČIN

POLAGANJA

Ukupno Nedeljno
1 O Metodologija istraživanja bezbjednosih pojava IX 90 3+3 9 P+U
2 O Teorija sistema bezbjednosti IX 90 4+2 9 P+U
3 O Organizovani kriminalitet IX 75 3+2 8 P+U
4 I Izborni IX 45 2+1 4 P+U
5 O Bezbjednosni menadžment X 60 2+2 6 P+U
6 O Sistem bezbjednosti BiH X 60 2+2 6 P+U
7 I Izborni X 45 2+1 4 P+U
8   Studijski istraživački rad X 45 2+1 4 P+U
9   Završni master rad X 90 2+4 10 P+U
Ukupno   600 20 60  
IZBORNI PREDMETI
1 I Globalizacija i zaštita životne sredine IX 45 2+1 4 P+U
2 I Upravljanje promjenama IX 45 2+1 4 P+U
3 I Privatna bezbjednost X 45 2+1 4 P+U
4 I Kriminalistika metodika X 45 2+1 4 P+U