Broj predmeta NAZIV NASTAVNOG PREDMETA Godina (časova sedmično) Ukupno časova  P+V ECTS  bodova
I II III IV
Semestar (časova sedmično)
I II III IV V VI VII VIII
1 Uvod u pravo 3+2 45+30 8
2 Krivično pravo 3+3 45+45 8
3 Org. i nadl. policije 3+2 45+30 8
4 Izborni predmet 2+2 30+30 6
5 Osnovi ustavnog prava 3+2 45+30 8
6 Osnovi bezbjednosti i zaštite 3+3 45+45 8
7 Engleski jezik 3+2 45+30 8
8 Izborni predmet 2+2 30+30 6
Ukupno 11+9 11+9             600 60
Izborni predmeti
Isem 1.Sociologija
2.Uvod u menadžment
IIsem 1.Informatika
2.Bezbjednosna kultura