Broj predmeta NAZIV NASTAVNOG PREDMETA Godina (časova sedmično) Ukupno časova ECTSbodova
I II III IV
Semestar (časova sedmično)
I II III IV V VI VII VIII
1 Kriminologija 3+2 45+30 7
2 Kriminalistika II 3+2 45+30 8
3 Upravno pravo 3+3 45+45 9
4 Izborni predmet 2+2 30+30 6
5 Krivično procesno pravo 4+2 60+30 9
6 Kriminalistika 4+2 60+30 9
7 Prekršajno pravo 2+2 30+30 6
8 Izborni predmet 2+2 30+30 6
Ukupno     11+9 12+8         600 60
 
IIIsem 1.Sistem bezbjednosti EU
2.Upravljanje promjenama
IVsem 1.Osnovi ekonomije
2.Tehnike i vještine borenja