Broj predmeta NAZIV NASTAVNOG PREDMETA Godina (časova sedmično) Ukupno časova ECTSbodova
I II III IV
Semestar (časova sedmično)
I II III IV V VI VII VIII
1 Upravno pravo-pos.dio 3+2 45+30 8
2 Prevencija kriminaliteta 3+3 45+45 8
3 Bezbjednosni menadžment 3+2 45+30 8
4 Izborni predmet 2+2 30+30 6
5 Privatna bezbjednost 3+2 45+30 8
6 Maloljetnička delinkvencija 3+2 45+45 8
7 Organizovani kriminalitet i korupcija 3+3 45+30 8
8 Izborni predmet 2+2 30+30 6
Ukupno         11+9 11+9     600 60
Izborni predmeti
Vsem 1.Upravljanje vanrednim situacijama
2.Etiologija ugrožavanja sistema bezbjednosti
VIsem 1.Javna bezbjednost
2.Viktimologija