Broj predmeta NAZIV NASTAVNOG PREDMETA Godina (časova sedmično) Ukupno časova ECTS

bodova

I II III
Semestar (časova sedmično)
I II III IV V VI
1 Civilna zaštita I

Zajednički program studija

BEZBJEDNOSTI I KRIMINALISTIKE

(1. i 2. godina – I, II, III, i IV semestar)

2+2   60 6
2 Zaštita životne sredine 2+2   60 6
3 Zaštita od požara i spašavanje 2+2   60 6
4 Ekološko pravo 2+2   60 6
5 Bezbjednosni menadžment 2+2   60 6
6 Civilna zaštita II   2+2 60 6
7 Krizni menadžment   2+2 60 6
8 Planirnje civilne zaštite   2+2 60 6
9 Metodika suzbijanja ekološkog kriminaliteta   2+2 60 6
10 Diplomski rad   2+2 60 6
Ukupno             600 60