Broj predmeta NAZIV NASTAVNOG PREDMETA Godina (časova sedmično) Ukupno časova ECTS

bodova

I II III IV
Semestar (časova sedmično)
I II III IV V VI VII VIII
1 Matematika 2+3               60 7
2 Računovodstvo 3+2               60 6
3 Informatika 2+3               60 7
4 Sociologija organizacije 2+2               30 6
5 Izborni predmet                 30 4
6 Osnovi ekonomije   3+2             60 7
7 Statistika   2+3             60 6
8 Marketing   2+2             60 6
9 Osnove preduzetništva   3+1             60 7
10 Izborni predmet                 30 4
Izborni predmeti
I

sem

1.Fizičko vaspitanje
2.Kancelarijsko poslovanje sa poslovnom korespondencijom
3.Strani jezik – engleski, njemački, ruski
II

sem

1.Etički kodeks
2. Strani jezik – engleski, njemački, ruski