Broj predmeta NAZIV NASTAVNOG PREDMETA Godina (časova sedmično) Ukupno časova ECTS

bodova

I II III IV
Semestar (časova sedmično)
I II III IV V VI VII VIII
1 Mikroekonomija     3+1           60 6
2 Osnove menadžmenta     3+2           60 7
3 Obnovljivi izvori energije     3+1           60 7
4 Poslovne finansije     2+3           60 6
5 Izborni predmet                 30 4
6 Međunarodna ekonomija       3+2         60 6
7 Makroekonomija       3+2         60 6
8 Radno i socijalno pravo       2+2         60 6
9 Sociologija rada       2+2         60 6
10 Izborni predmet                 30 3
                     
Izborni predmeti
III

sem

1.Socijalna politika
2.Privredna matematika
IV

sem

1.Fizičko vaspitanje
1.Kriza i upravljanje krizom
2.Aktuarska matematika