Broj predmeta NAZIV NASTAVNOG PREDMETA Godina (časova sedmično) Ukupno časova ECTSbodova
I II III IV
Semestar (časova sedmično)
I II III IV V VI VII VIII
1 Osnove organizacije 3+2 60 7
2 Menadžment ljudskih resursa 3+2 60 7
3 Osnove kvaliteta 3+2 60 6
4 Akreditacija i sertifikacija 2+3 60 6
5 Izborni predmet 30 3
6 Korporativno restrukturiranje 3+2 60 7
7 Vještine i tehnike pregovaranja 2+3 60 6
8 Privredni sistem BiH 2+2 60 6
9 Sociologija rada 2+3 30 7
10 Izborni predmet 30 4
                     
Izborni predmeti
Vsem 1.Javne nabavke
2.Vođstvo i motivisanje
VIsem 1.Organizacija biznisa
2.Sistem kvaliteta životne sredine