Broj predmeta NAZIV NASTAVNOG PREDMETA Godina (časova sedmično) Ukupno časova ECTSbodova
I II III IV
Semestar (časova sedmično)
I II III IV V VI VII VIII
1 Projektovanje i organizacija privrednih sistem 2+3 60 7
2 Privredna logistika 2+3 60 7
3 Organizacija javne uprave 3+2 60 6
4 Preduzetnička infrastruktura 3+2 60 6
5 Izborni predmet 30 4
6 Standardizacija 3+2 60 6
7 Preduzetništvo i samozapošljavanje 2+3 60 6
8 Strateški menadžment 3+2 60 6
9 Sistem zaštite na radu 3+2 60 6
10 Metodologija izrade završnog rada 1+4 30 3
11 Izborni predmet
Izborni predmeti
VIIsem 1.Odnosi s javnošću
2.Logistika u javnoj upravi
VIIIsem 1.Internet marketing
2.Organizacija uslužnih preduzeća