Nezavisni Univerzitet u Banjoj Luci ima čast i zadovoljstvo pozvati članove domaće i međunarodne naučne zajednice i zainteresovane stručne javnosti da podnesu naučne ili stručne radove i učestvuju na međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji pod nazivom:MEĐUNARODNI ODNOSI I BEZBJEDNOST U MULTIPOLARNOM SVIJETU-STANjE, IZAZOVI I PERSPEKTIVE. Planirano vrijeme održavanja konferencije je od 24. do 25.11.2022. godine u Banjoj Luci.

Organizacioni odbor međunarodne konferencije „MEĐUNARODNI ODNOSI I MEĐUNARODNA BEZBJEDNOST U MULTIPOLARNOM SVIJETU-STANjE, IZAZOVI I PERSPEKTIVE“ – predložili su sljedeće okvirne teme:

MEĐUNARODNI ODNOSI – STANjE, IZAZOVI I PERSPEKTIVE

 • Istorija razvoja međunarodnih odnosa;
 • Savremene teorije međunarodnih odnosa
 • Međunarodni odnosi prije, tokom i poslije I Svjetskog rata;
 • Međunarodni odnosi prije, tokom i poslije II Svjetskog rata;
 • Međunarodni odnosi na početku XXI vijeka-karakteristike i perspektive;

MEĐUNARODNI ODNOSI SA PROSTORNO – FUNKCIONALNOG ASPEKTA

 • Globalizacija i međunarodni odnosi;
 • Uticaj lokalnih, regionalnih i globalnih organizacija na tokove u međunarodnim odnosima tokom XX vijeka;
 • Uloga nacionalne države u međunarodnim odnosima;
 • Nacionalna država i globalne vladine i nevladine organizacije;
 • Međunarodni odnosi u multitpolarnom svijetu – izazovi i perspektive;

MEĐUNARODNA BEZBJEDNOST

 • Savremene teorije međunarodne bezbjednosti;
 • Međnarodna bezbjednost tokom XX vijeka;
 • Kolektivna bezbjednost na početku XXI vijeka;
 • Uticaj nedržavnih aktera na globalnu bezbjednost;
 • Izazovi, rizici i prijetnje globalnom sistemu bezbjednosti;
 • Mjesto i uloga malih država u međunarodnim odnosima i globajnoj bezbjednosti u bipolarnom svijetu;

Autori su slobodni da predlože i dodatne teme, po svom izboru, pri čemu trebaju voditi računa da predložena tema bude iz oblasti međunarodnih odnosa i međunarodne bezbjednosti.

Molim Vas da učešće na konferenciji potvrdite na e-mail: naucnakonferencija@nubl.org

Vašu prijavu ćemo potvrditi elektronski na Vašu e-mail adresu. Autori prihvaćenih tema/sažetaka će biti obavješteni o prihvatanju sažetaka njihovih radova do dole navedenih datuma.

Radni jezik konferencije je Engleski jezik, a autorima je dozvoljeno slanje sažetaka na Srpskom i obavezno na Engleskom jeziku (odnosno dvojezično).

 Prijave moraju sadržavati:

 • ime i prezime i akademsko zvanje autora;
 • naziv matične ustanove;
 • kontakt autora (e-mail, telefon i adresa), sa naznakom autora za korespondenciju u svim fazama recenziranja i objavljivanja, ako postoji više autora;

Važne napomene za autore:

Radovi koji dobiju pozitivnu recenziju biće objavljeni u Zborniku radova naučne konferencije.

Autor rada treba da poštuje sljedeće standarde:

 • Rad treba da bude pisan u sistemu Microsoft Word, nikako u sistemu PDF, zbog tehničkog uređenja publikacije.
 • Obim rada treba da bude od 8-12 stranica.
 • Rad kucati fontom Times New Roman veličina fonta je 12 tačaka, prored 1 poravnanje na obje strane.
 • Naslov rada pisati velikim slovima font 14 tačaka, boldirano i centrirano.
 • Ispod naslova rada napisati  ime i prezime autora, naučno ili stručno zvanje, instituciju ili ustanovu u kojoj je zaposlen/a.
 • U fusnoti napisati e-mail adresu.
 • Rad  treba da ima  naslov i  apstrakt  na srpskom ili ruskom jeziku i na engleskom jeziku, ključne riječi, glavni tekst.
 • Apstrakt se nalazi na početku rada.
 • Apstrakt treba da bude veličine jednog pasusa do 300 riječi, font Times New Roman, 12 tačaka, italic.
 • Ključne riječi navode se iza apstrakta, može ih biti do pet, font Times New Roman, 12 tačaka, italic.
 • Glavni tekst rada treba da ima dijelove sa podnaslovima (ne bi ih trebalo numerisati).
 • Istraživački rad treba da sadrži uvod sa isticanjem problema, primijenjenu metodu, izlaganje postignutih rezultata, diskusiju, zaključna razmatranja, literaturu.
 • Na   kraju   rada   treba   navesti   popis   korišćene   literature   prilikom   izrade   rada. Bibliografska jedinica treba da sadrži prezime i ime autora, godinu izdanja, naslov publikacije (kurzivom), mjesto izdanja, ime izdavača. Navođenje poglavlja u knjizi, članka u časopisu i web dokumenta ostvariti prema uobičajenim APA standardima.
 • Pri citiranju treba poštovati APA standarde citiranja.
 • Radovi će biti štampani u crno-bijeloj tehnici i zato su ilustracije u boji suvišne.
 • Slike i tabele treba da budu razumljive, da imaju numeraciju i legende.
 • Rad treba biti lektorisan.
 • Radovi koji ne budu pripremani prema uputstvu neće biti prihvaćen.
 • Prijave za učešće i apstrakti pristigli nakon isteka roka neće se razmatrati.
 • Teme/sažeci se mogu prijaviti pojedinačno ili u koautorstvu (najviše dva autora).
 • Sve prispjele radove će recenzirati tim recenzenata.
 • Radovi koji zahtijevaju značajne izmjene ili dopune biće vraćeni autoru(ima) na dopunu i revizuju prije objavljivanja.

Recezentski odbor će u toku recenzije sve prispjele radove kategorisati po sledećem:

Kategorije naučnih radova:

 • Originalni naučni rad
 • Pregled naučni rad
 • Kratki naučni članak
 • Naučna kritika, polemika ili osvrt
 • Izlaganje sa naučnog skupa
 • Stručni rad

Važni datumi:

 • do 27. Jula 2022. godine – prijava učešća i prijem sažetaka radova
 • do 27. Avgusta 2022. godine – obavještavanje autora o prihvatanju teme i sažetaka rada
 • do 01. Oktobra 2022. godine – prijem kompletnih radova (engleski jezik)
 • 24. – 25. Novembar 2022. – Konferencija (Plan naučne konferencije će biti naknadno dostavljen učesnicima).

Kotizacija iznosi 50,00 eura ili protuvrijednost u konvertibilnim markama i obezbjeđuje: publikovanje rada, prisustvo radnom dijelu skupa, Zbornik radova „Međunarodni odnosi i bezbjednost u multipolarnom svijetu stanje, izazovi i perspektive, sertifikat, prateći i promotivni materijal, kafe pauze itd.

Sve dodatne informacije biće objavljene u narednom pozivu.

S poštovanjem,